cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

5. Justificació econòmica de la subvenció 2018

La Llei General de Subvencions, en el seu article 30, estableix l'obligatorietat de justificar les subvencions públiques per part dels seus beneficiaris.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria estableixen un TERMINI DE 2 MESOS PER A JUSTIFICAR:

L1. Foment i millora de contractacions laborals (per a autònoms i empreses):

Des de la data de finalització de la contractació subvencionada (o el període màxim subvencionat)

L2. Suport a l’activitat associativa del municipi (per a contractacions):
Des de la data de finalització de la contractació subvencionada (o el període màxim subvencionat)

L3. Foment i suport a nous projectes d’autoocupació:
Hi ha dos terminis de justificació: en finalitzar el 1r semestre i en finalitzar el 2n semestre (del període de 12 mesos subvencionat). En ambdòs moments justificatius, es manté el termini de 2 mesos per a presentar els formularis justificatius i la documentació requerida.

L4. Millora de la qualitat de vida laboral en l’entorn de treball:

Des de la data d’execució de l’actuació (o de la darrea actuació si n’hi hagués més d’una)

En el cas d’actuacions ja realitzades prèviament a la sol·licitud i atorgament de subvenció, els dos mesos de termini per a justificar comptaran a partir de l’endemà de la data de la recepció de la notificació d’atorgament de subvenció.

La DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA A PRESENTAR, segons línia de subvenció, és la següent:

L1. Foment i millora de contractacions laborals (per a autònoms i empreses)
L2. Suport a l’activitat associativa del municipi (per a contractacions):

a) Per la contractació de persones desocupades:
• Formulari JE1.a – Justificació nova contractació
• Formulari JE1.b – Relació despeses subvencionables
• Baixa a la Seguretat Social del treballador/a contractat/ada (si escau)
• Nòmines del treballador/a
• Acreditació bancària del pagament efectiu de les nòmines
• TC1 i TC2
• Acreditació bancària del pagament efectiu de les assegurances socials

b)Per la contractació de treballadors en actiu o ampliació de jornada d'un propi treballador/a:
• Formulari JE2.a – Justificació ampliació jornada propi treballador/a
• Formulari JE2.b – Relació despeses subvencionables
• Baixa a la Seguretat Social del treballador/a contractat/ada (si escau)
• Nòmines del treballador/a
• Acreditació bancària del pagament efectiu de les nòmines
• TC1 i TC2
• Acreditació bancària del pagament efectiu de les assegurances socials

L3. Foment i suport a nous projectes d’autoocupació:

• Formulari JE-3.a - Justificació autoocupació
• Formulari JE-3.b - Relació despeses subvencionables
• Pagament de les quotes d’autònom (s’imputin o no aquestes despeses)
• Factures i altres documents que acreditin les diferents despeses imputades subvencionables
• Llistat de majors del 600 al 699 o document similar de registre comptable
• Comprovants bancaris o cartes de pagament de les factures presentades

L4.Millora de la qualitat de vida laboral en l’entorn de treball:

• Formulari JE-4.a - Justificació autoocupació
• Formulari JE-4.b - Relació despeses subvencionables
• Factures i altres documents que acreditin les diferents despeses imputades subvencionables (si escau)
• Comprovants bancaris o cartes de pagament de les factures presentades (si escau)
• Certificat d’empadronament individual de la persona física emès per l’Ajuntament de Vallirana (si escau)
• Document provatori de la millora de les condicions laborals (si escau)

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem