cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Certificació energètica d'edificis

Què és la qualificació energètica?
La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient.

Què és la certificació energètica?
La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.
Àmbit i data d’aplicació: El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin. En el cas d’edificis o parts d’edificis propietat d'una entitat pública amb una superfície total superior a 500 m2 també serà obligatori a partir de l'1 de juny de 2013.

Qui pot certificar?
Seran tècnics competents a efectes del Reial Decret 235/2013 els arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials. Si són tècnics municipals, no cal que estiguin col•legiats.

Eines per certificar?
Són procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Continguts del certificat:
-Identificació de l’edifici: Nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, etc.
-Indicació del procediment reconegut utilitzat per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica.
-Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d’aplicació en el moment de la seva construcció.
-Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolupant, instal•lacions.
-Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.
-Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.
-Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
-Compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal•lacions tèrmiques.

Validesa?
El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

Energia i canvi climàtic

En aquesta secció trobareu els temes relacionats amb l’estalvi energètic tant a nivell municipal com a nivell domèstic. Destaca la informació sobre les actuacions als edificis...

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem